លោក ​Li​ Ke​qiang ​នាយករដ្ឋមន្ត្រី​ចិន​ធ្វើ​របាយការណ៍​ការងារ​នៃ​រដ្ឋាភិបាល​ចិន​ រូបថត​នៃ​វិមាន​សភា​ប្រជាជន​នៅ​ក្រុង​ប៉េកាំង​
តំណាង​សភា​តំណាង​ប្រជាជន​ទូទាំង​ប្រទេស​ចិន​ចូលរួម​មហាសន្និបាត​ ប្រេសិត​បរទេស​ស្តាប់​របាយការណ៍​ការងារ​នៃ​រដ្ឋាភិបាល​ចិន​
តំណាង​សភា​តំណាង​ប្រជាជន​ទូទាំង​ប្រទេស​ចិន​បាន​ច្រៀង​ចម្រៀង​ជាតិ​ចិន​ជា​មួយ​គ្នា​ លោក ​Zhang​ De​jiang​ ធ្វើ​ជា​អធិបតី​នៃ​មហាសន្និបាត​លើក​ទី៤​នៃ​សភា​តំណាង​ប្រជាជន​ទូទាំង​ប្រទេស​ចិន​
មហាសន្និបាត​លើក​ទី៤​នៃ​សភា​តំណាង​ប្រជាជន​ទូទាំង​ប្រទេស​ចិន​បាន​សម្ពោធ​បើក​ លោក ​Li​ Ke​qiang ​ធ្វើ​របាយការណ៍​ការងារ​នៃ​រដ្ឋាភិបាល​ចិន​
អ្នក​សារព័ត៌មាន​រង់ចាំ​ចូល​ក្នុង​វិមាន​សភា​ប្រជាជន​

មហាសន្និបាត​លើក​ទី៤​នៃ​សភា​តំណាង​ប្រជាជន​ទូទាំង​ប្រទេស​ចិន​ជិត​នឹង​បើក​ធ្វើ​នៅ​ម៉ោង​៩​ព្រឹក​តាម​ម៉ោង​ប៉េកាំង​

មហាសន្និបាត​លើក​ទី៤​នៃ​សភា​ប្រឹក្សា​នយោបាយ​ប្រជាជន​ទូទាំង​ប្រទេស​ចិន​អណត្តិ​ទី១២​បាន​សម្ពោធ​បើក​កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី៣​ខែមីនា​ មហាសន្និបាត​លើក​ទី៤​នៃ​សភា​ប្រឹក្សា​នយោបាយ​ប្រជាជន​ទូទាំង​ប្រទេស​ចិន​អណត្តិ​ទី១២​បាន​សម្ពោធ​បើក​កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី៣​ខែមីនា​នៅ​ក្រុង​ប៉េកាំង​

លោកស្រី ​Fu ​ying​ ឆ្លើយ​សំណួរ​របស់​អ្នក​សារព័ត៌មាន​

សន្និសីទ​ប្រកាស​ព័ត៌មាន​នៃ​មហាសន្និបាត​លើក​ទី៤​នៃ​សភា​តំណាង​ប្រជាជន​ទូទាំង​ប្រទេស​ចិន
លោក ​Du​ Qing​lin ​ធ្វើ​ជា​អធិបតី​នៃ​មហាសន្និបាត​លើក​ទី៤​នៃ​សភា​ប្រឹក្សា​នយោបាយ​ប្រជាជន​ទូទាំង​ប្រទេស​ចិន​អណត្តិ​ទី១២​ លោក Yu ​Zheng​sheng​ បាន​ធ្វើ​សេចក្តី​រាយការណ៍​អំពី​ការងារ​នៅ​ចំពោះ​អង្គ​មហាសន្និបាត

មហាសន្និបាត​លើក​ទី៤​នៃ​សភា​ប្រឹក្សា​នយោបាយ​ប្រជាជន​ទូទាំង​ប្រទេស​ចិន​

ទាក់ទង​ជាមួយ​យើង​ខ្ញុំ