វិទ្យុមិត្តភាពកម្ពុជា-ចិន ភ្នំពេញFM 96.5MHz សៀមរាបFM105MHz
2014-07-28 17:04:20  cri  Web Editor:Xu
                     តារាង​ពេល​វេលា​ផ្សាយ​ចេញ​នៃ​វិទ្យុ​មិត្តភាព​កម្ពុជា​-​ចិន

ពេល​វេលា

ភាសា​ផ្សាយ​ចេញ

ខ្លិមសារ​កម្មវិធី (ម៉ោង​ផ្សាយ​ចេញ​គិត​ជា​នាទី)

ពី​ថ្ងៃ​បន្ត​ជាប់​ថ្ងៃ​សុក្រ

ថ្ងៃ​សោរ៍

ថ្ងៃ​អាទិត្យ

06:00-07:00

ភាសា​ខ្លែរ

១. នាទី​ព័ត៌មាន​(១៥)
២. នាទី​ធ្វើ​ដំណើរ​ជា​    មួយ​អ្នក​(២៤)
៣. នាទី​ភ្លេង​និង​    ចម្រៀង​(២០)

១. នាទី​ព័ត៌មាន​(១៥)
២. នាទី​ចំណេះ​ដឹង​    ទូទៅ​(២៤)
៣. នាទី​រៀន​ភាសាចិន​    ប្រចាំ​ថ្ងៃ​(២០)

១. នាទី​ព័ត៌មាន​(១៥)
២. នាទី​ចំណេះ​ដឹង​ទូទៅ​    (២៤)
៣. នាទី​រៀន​ភាសាចិន​    ប្រចាំ​ថ្ងៃ​(២០)

07:00-08:00

១. នាទី​ព័ត៌មាន​(១៥)
២. នាទី​រឿង​និទៀន​    (២៤)
៣. នាទី​រៀន​ភាសាចិន​    ប្រចាំ​ថ្ងៃ​(២០)

១. នាទី​ព័ត៌មាន​(១៥)
២. នាទី​រីក​រាយ​ចុង​    សប្តាហ៍​(៤៤)

១. នាទី​ព័ត៌មាន​(១៥)
២. នាទី​Top 10 បទ​ចម្រៀង​    ភាសាចិន​(៤៤)

08:00-12:00

ភាសា​ចិន​កុកងឺ

កម្មវិធី​ភាសា​ចិន​កុកងឺ​( ៤ ​ម៉ោង)

12:00-19:00

ភាសា​ខ្លែរ

កម្មវិធី​ផ្សាយ​ផ្ទាល់​នៃ​វិទ្យុមិត្តភាព​កម្ពុជា​ចិន

19:00-20:00

ភាសា​ខ្លែរ

១. នាទី​ព័ត៌មាន​(១៥)
២. នាទី​ធ្វើ​ដំណើរ​ជា​    មួយ​អ្នក​(២៤)
៣. នាទី​ភ្លេង​និង​    ចម្រៀង​(២០)

១. នាទី​ព័ត៌មាន​(១៥)
២. នាទី​ចំណេះ​ដឹង​    ទូទៅ​(២៤)
៣. នាទី​រៀន​ភាសាចិន​    ប្រចាំ​ថ្ងៃ​(២០)

១. នាទី​ព័ត៌មាន​(១៥)
២. នាទី​ចំណេះ​ដឹង​ទូទៅ​    (២៤)
៣. នាទី​រៀន​ភាសាចិន​    ប្រចាំ​ថ្ងៃ​(២០)

20:00-21:00

១. នាទី​ព័ត៌មាន​(១៥)
២. នាទី​រឿង​និទៀន​    (២៤)
៣. នាទី​រៀន​ភាសាចិន​    ប្រចាំ​ថ្ងៃ​(២០)

១. នាទី​ព័ត៌មាន​(១៥)
២. នាទី​រីក​រាយ​ចុង​    សប្តាហ៍​(៤៤)

១. នាទី​ព័ត៌មាន​(១៥)
២. នាទី​Top 10 បទ​ចម្រៀង​    ភាសាចិន​(៤៤)

21:00-23:00

ភាសា​ចិន​ទៀជីវ

កម្មវិធី​ភាសា​ចិន​ទៀជីវ

23:00-24:00

ភាសា​អង់គ្លេស

កម្មវិធី​ភាសា​អង់គ្លេស

ទាក់ទង​ជាមួយ​យើង​ខ្ញុំ