ដេ​ដោយ​​ឥត​​គិត​​ថ្លៃ​
2013-08-27 16:18:09  cri  Web Editor:Xu Zhen

        Freecall CRI ផ្តល់​សេវា​ទាក់ទង​សម្លេង​ជា​មួយ​វិទ្យុ​ CRI ​ដោយ​ឥត​គិត​ថ្លៃ​ដល់​លោក​អ្នក ។ ប្រើ​ប្រាស់​សេវាកម្ម​នេះ ​ តម្រូវ​ឲ្យ​កុំព្យូទ័រ​លោក​អ្នក​ភ្ជាប់​កាស​និង​មីក្រូ (Headphone) ​ទើប​​អាច​ដំណើរ​ការ​បាន ។ ប្រើ​ប្រាស់​សេវាកម្ម​នេះ​ជា​លើក​ដំបូង ​ តម្រូវ​ឲ្យ​លោក​អ្នក​ដំឡើង​កម្មវិធី​ ActiveX ឲ្យ​ត្រឹម​ត្រូវ ​​ដូច្នេះ  លោកអ្នកត្រូវចុចលើប៊ូតុងយល់ព្រមដំឡើងកម្មវិធីនេះ ។ ១៥ វិនាទី​ក្រោយ  បើ​អត់​មាន​អ្នក​ទទួល​ស្តាប់ ​ លោក​អ្នក​អាច​ផ្ញើរ​សារ​ជា​សម្លេង​ទុក​ឲ្យ​វិទ្យុ CRI ៕

ទាក់ទង​ជាមួយ​យើង​ខ្ញុំ