លោក ​Li​ Ke​qiang ​នាយករដ្ឋមន្ត្រី​ចិន​ធ្វើ​របាយការណ៍​ការងារ​នៃ​រដ្ឋាភិបាល​ចិន​
2016-03-05 10:35:53  cri  Web Editor:Sun Lingling

លោក ​Li​ Ke​qiang ​នាយករដ្ឋមន្ត្រី​ចិន​ធ្វើ​របាយការណ៍​ការងារ​នៃ​រដ្ឋាភិបាល​ចិន​នៅ​ក្នុង​មហាសន្និបាត​លើក​ទី៤​នៃ​សភា​តំណាង​ប្រជាជន​ទូទាំង​ប្រទេស​ចិន​

ទាក់ទង​ជាមួយ​យើង​ខ្ញុំ