លោក ​Li​ Ke​qiang ​ធ្វើ​របាយការណ៍​ការងារ​នៃ​រដ្ឋាភិបាល​ចិន​
2016-03-05 09:32:38  cri  Web Editor:Sun Lingling

លោក ​Li​ Ke​qiang ​ធ្វើ​របាយការណ៍​ការងារ​នៃ​រដ្ឋាភិបាល​ចិន​

ទាក់ទង​ជាមួយ​យើង​ខ្ញុំ