មហាសន្និបាត​លើក​ទី៤​នៃ​សភា​តំណាង​ប្រជាជន​ទូទាំង​ប្រទេស​ចិន​ជិត​នឹង​បើក​ធ្វើ​នៅ​ម៉ោង​៩​ព្រឹក​តាម​ម៉ោង​ប៉េកាំង​
2016-03-05 08:53:42  cri  Web Editor:Sun Lingling

មហាសន្និបាត​លើក​ទី៤​នៃ​សភា​តំណាង​ប្រជាជន​ទូទាំង​ប្រទេស​ចិន​ជិត​នឹង​បើក​ធ្វើ​នៅ​ម៉ោង​៩​ព្រឹក​តាម​ម៉ោង​ប៉េកាំង​

ទាក់ទង​ជាមួយ​យើង​ខ្ញុំ