តំណាង​សភា​តំណាង​ប្រជាជន​ទូទាំង​ប្រទេស​ចិន​ចូលរួម​មហាសន្និបាត​
2016-03-05 10:27:48  cri  Web Editor:Sun Lingling

តំណាង​សភា​តំណាង​ប្រជាជន​ទូទាំង​ប្រទេស​ចិន​ចូលរួម​មហាសន្និបាត​

ទាក់ទង​ជាមួយ​យើង​ខ្ញុំ