តំណាង​សភា​តំណាង​ប្រជាជន​ទូទាំង​ប្រទេស​ចិន​បាន​ច្រៀង​ចម្រៀង​ជាតិ​ចិន​ជា​មួយ​គ្នា​
2016-03-05 09:47:41  cri  Web Editor:Sun Lingling

តំណាង​សភា​តំណាង​ប្រជាជន​ទូទាំង​ប្រទេស​ចិន​បាន​ច្រៀង​ចម្រៀង​ជាតិ​ចិន​ជា​មួយ​គ្នា​

ទាក់ទង​ជាមួយ​យើង​ខ្ញុំ