លោក ​Zhang​ De​jiang​ ធ្វើ​ជា​អធិបតី​នៃ​មហាសន្និបាត​លើក​ទី៤​នៃ​សភា​តំណាង​ប្រជាជន​ទូទាំង​ប្រទេស​ចិន​
2016-03-05 09:36:49  cri  Web Editor:Sun Lingling

លោក ​Zhang​ De​jiang​ ធ្វើ​ជា​អធិបតី​នៃ​មហាសន្និបាត​លើក​ទី៤​នៃ​សភា​តំណាង​ប្រជាជន​ទូទាំង​ប្រទេស​ចិន​

ទាក់ទង​ជាមួយ​យើង​ខ្ញុំ