មហាសន្និបាត​លើក​ទី៤​នៃ​សភា​តំណាង​ប្រជាជន​ទូទាំង​ប្រទេស​ចិន​បាន​សម្ពោធ​បើក​
2016-03-05 09:34:26  cri  Web Editor:Sun Lingling

មហាសន្និបាត​លើក​ទី៤​នៃ​សភា​តំណាង​ប្រជាជន​ទូទាំង​ប្រទេស​ចិន​បាន​សម្ពោធ​បើក​

ទាក់ទង​ជាមួយ​យើង​ខ្ញុំ