ការជួបប្រទះ​នឹង​បណ្តុំ​វិទ្យាសាស្ត្រ​ទំនើប​និងវៃឆ្លាត​ដែល​នឹកស្មាន​មិនដល់​និង​វប្បធម៌​ប្រពៃណី​ដ៏ផូរផង់​នៅហឺហ្វី​

យីនឈួន​៖​ការគួបផ្សំគ្នា​យ៉ាងល្អប្រសើរ​រវាង​ទីក្រុង​វៃឆ្លាត​  ឧស្សាហកម្ម​វៃ​ឆ្លាត ​និងទីក្រុង​អេកូឡូស៊ី​

ក្រុង ​Yin ​chuan៖​ពីទីក្រុង​បុរាណ​ដល់​ទីក្រុង​ទំនើប​និងវៃឆ្លាត​
More>>
ព័ត៌មាន
• ភូមិស្រស់ស្អាតស៊ីចឹងកាងនិងឃុំបុរាណសានហឺក្រុងហឺហ្វីជាទីឋានបរិស្ថានធម្មជាតិដ៏ស្រស់ប្រិមប្រិយ
• ឧស្សាហកម្មច្នៃប្រឌិតថ្មីរួមចំណែកក្នុងការទ្រទ្រង់សេដ្ឋកិច្ចក្រុងហឺហ្វី
• ការជួបប្រទះ​នឹង​បណ្តុំ​វិទ្យាសាស្ត្រ​ទំនើប​និងវៃឆ្លាត​ដែល​នឹកស្មាន​មិនដល់​និង​វប្បធម៌​ប្រពៃណី​ដ៏ផូរផង់​នៅហឺហ្វី​
• យីនឈួន​៖​ការគួបផ្សំគ្នា​យ៉ាងល្អប្រសើរ​រវាង​ទីក្រុង​វៃឆ្លាត​  ឧស្សាហកម្ម​វៃ​ឆ្លាត ​និងទីក្រុង​អេកូឡូស៊ី​
• ក្រុង ​Yin ​chuan៖​ពីទីក្រុង​បុរាណ​ដល់​ទីក្រុង​ទំនើប​និងវៃឆ្លាត​
• ធុងសំរាម​ស្វ័យប្រវត្តិ​៖អ្នកក្រុងយីនឈួន​នាពេលអនាគត​នឹងមាន​មនសិការ​ការពារ​បរិស្ថាន​កាន់តែខ្លាំង​
• អ្នកប្រើវេបសាយcri​onlineជាជន​បរទេស​នៃ​ប្រទេសតាមផ្លូវ​សូត្រដើរ​ចូល​ទីក្រុង​Yinchuan
• សន្និសីទកំពូលអំពីទីក្រុងវៃឆ្លាតTMFទូទាំងពិភពលោកឆ្នាំ២០១៧សម្ពោបើកនៅក្រុងYinchuan
• ក្រុងYinchuan ៖ ពីទីក្រុងបុរាណ ដល់ទីក្រុងទំនើបនិងវៃឆ្លាត
• ទស្សនកិច្ច​នៅ​ក្រុម​ហ៊ុន​MENGNIU