មេរៀនទី៨-ទិញទំនិញ​
2013-08-29 11:14:33 cri

(qǐng)(wèn)(yǒu)(diàn)(yuán)(chā)(zuò)(ma)

សូមសួរមានលក់ឌុយដោតភ្លើងទេ?

 

()(yào)(chā)(kǒng)(duō)()(xiē)(de)()()(lián)(jiē)(diàn)(nǎo)(de)

ខ្ញុំ​ចង់​បាន​ឌុយ​ដោត​ភ្លើង​ដែល​មាន​រន្ធ​ដោត​ច្រើន​

បន្តិច ​ហើយ​អាច​ត​ភ្ជាប់​កុំព្យូទ័រ​បាន ។

 

()(li)(yǒu)(mài)(guāng)(pán)(de)

កន្លែងណាមានលក់ឌីស?

 

(èr)(lóu)(yǒu)()(guì)(tái)(mài)(yīn)(xiàng)(zhì)(pǐn)(nín)()()(li)(kàn)(kan)(ba)

នៅ​ជាន់​ទី​ពីរ​មាន​តូប​មួយ​លក់​ផលិតផល​ឌីស ​

អ្នក​អញ្ជើញ​ទៅ​កន្លែង​នោះ​មើល​មើល៍!