មេរៀនទីបួន-នៅសាលារៀន(ភាគទីពីរ)​
2013-08-29 10:35:46 cri

(nín)(zhī)(dào)(jiào)(shì)(zài)()(li)(ma)

អ្នកដឹងទេ បន្ទប់រៀននៅឯណា?

 

(zhè)(shì)(hàn)()()(jiào)(shì)(duì)(miàn)(shì)(yīng)()()(jiào)(shì)

នេះជាបន្ទប់រៀនភាសាចិន ទល់មុខគឺបន្ទប់រៀនភាសាអង់គ្លេស ។

 

(jiào)(shì)()(yǒu)(tóu)(yǐng)()(ma)

ក្នុងបន្ទប់រៀនមានម៉ាស៊ីនបញ្ចាំងស្លាយឬទេ?

 

(fěn)()()(bǎn)()(zài)()(li)

ដីសនិងប្រដាប់ជូតក្តារខៀននៅឯណា?

 

(jiào)(shì)()(yǒu)(kōng)(tiáo)(ma)

ក្នុងបន្ទប់រៀនមានម៉ាស៊ីនត្រជាក់ឬទេ?

 

(zhè)(ge)(bān)(yǒu)(duō)(shǎo)(xué)(shēng)

ថ្នាក់នេះមានសិស្សប៉ុន្មាននាក់?