មេរៀនទី២-អ្នកកើតនៅឆ្នាំណា?
2013-08-29 09:41:43 cri

()(chū)(shēng)(zài)()(nián)

អ្នកកើតនៅឆ្នាំណា?

 

()(chū)(shēng)(zài)()(jiǔ)()()(nián)

ខ្ញុំកើតនៅឆ្នាំ១៩៨១។

 

()(duō)()(le)

អ្នកមានអាយុប៉ុន្មាន?

 

()(èr)(shí)()(suì)

ខ្ញុំមានអាយុ២៨ឆ្នាំ ។

 

()()()()()(suì)

ខ្ញុំបងជាងអ្នកមួយឆ្នាំ ។

 

(jīn)(nián)()(zài)(běi)(jīng)(guò)(shēng)()

ឆ្នាំនេះ ខ្ញុំនឹងអបអរសាទរថ្ងៃកំណើតនៅក្រុងប៉េកាំង ។