មេរៀនទី១-ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំ
2013-08-06 14:56:19 cri

(jīn)(tiān)(xīng)()()

ថ្ងៃនេះគឺថ្ងៃអី? 

 

(jīn)(tiān)()(hào)

ថ្ងៃនេះគឺថ្ងៃទីប៉ុន្មាន?

 

(jīn)(tiān)(shì)(jiǔ)(yuè)(shí)(hào)

ថ្ងៃនេះគឺថ្ងៃទី១០ខែកញ្ញា ។          

 

()(de)(shēng)()(shì)()(hào)

ថ្ងៃកំណើតរបស់អ្នកគឺថ្ងៃទីប៉ុន្មាន?

 

()(de)(shēng)()(shì)(shí)()(yuè)(shí)()(hào)

ថ្ងៃកំណើតរបស់ខ្ញុំគឺថ្ងៃទី១៨ខែ

វិចិ្ឆកា ។

 

(xīng)()() 

ថ្ងៃច័ន្ទ

 

 

(xīng)()(èr)

ថ្ងៃអង្គារ

 

(xīng)()(sān)

ថ្ងៃពុធ

 

(xīng)()()

ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍

 

(xīng)()()

ថ្ងៃសុក្រ

 

(xīng)()(liù)

ថ្ងៃសៅរ៍

 

(xīng)()()(xīng)()(tiān) 

ថ្ងៃអាទិត្យ