មេរៀនទី៧-ទិញសំលៀកបំពាក់​
2013-08-29 11:02:30 cri

(nín)(yào)(mǎi)(shén)(me)()(fu)

អ្នកចង់ទិញសំលៀកបំពាក់អី?

 

()(yào)(mǎi)(jiàn)(chèn)(shān)(hái)(yǒu)()(tiáo)()()

ខ្ញុំចង់ទិញអាវសឺមីសមួយនិងខោមួយ ។

 

(nín)穿(chuān)(duō)()(hào)(de)

លោកពាក់អាវទំហំប៉ុណ្ណា?

 

(zhè)(jiàn)(chèn)(shān)(zěn)(me)(yàng)

អាវសឺមីសនេះយ៉ាងម៉េចដែរ?

 

(zhè)(tiáo)()()(tài)(shòu)(le)(yǒu)(méi)(yǒu)()()(hào)(de)

ខោនេះចង្អៀតពេកហើយ មានទំហំធំជាងនេះមួយលេខទេ?

 

(qǐng)(nín)(dào)()(biān)(shōu)(kuǎn)(tái)(jiāo)(qián)

សូមលោកទៅបង់លុយនៅកន្លែងគិតលុយខាងនោះ ។