មេរៀនទី៦-នៅហាងកាត់សក់​
2013-08-29 10:53:03 cri

()(yào)()()(yào)(děng)(hěn)(jiǔ)(ma)

ខ្ញុំចង់កាត់សក់ ត្រូវរង់ចាំយូរទេ?

 

(nín)(yào)(jiǎn)(shén)(me)(yàng)()(de)

អ្នកចង់កាត់ម៉ូតអី?

 

(jiǎn)(duǎn)()(diǎn)

កាត់ខ្លីបន្តិច ។

 

(xiān)()()(tóu)(ba)

សូមកក់សក់សិន ។

 

(zhè)(yàng)()()(ma)

យ៉ាងនេះបានទេ?