មេរៀនទី៥-នៅហាងថតរូប
2013-08-29 10:44:08 cri

(pāi)()(zhāng)(zhào)(piàn)(duō)(shǎo)(qián)

ថតរូបមួយសន្លឹកថ្លៃប៉ុន្មាន?

 

(hēi)(bái)(de)(hái)(shì)(cǎi)()(de)

រូបថតសខ្មៅឬរូបថតពណ៌ធម្មជាតិ?

 

()()(zhào)(yòng)(de)

លាងរូបថតសម្រាប់ធ្វើលិខិតឆ្លងដែន ។

 

()(zhào)(yòng)(de)(shì)(liǎng)(cùn)(zhào)(piàn)

លិខិតឆ្លងដែនត្រូវការរូបថតពីរតឹក គឺទំហំ៤គុណ៦ ។

 

(liǎng)(cùn)(de)(duō)(shǎo)(qián)

រូបថតពីរតឹកថ្លៃប៉ុន្មាន?

 

(shén)(me)(shí)(hòu)()

ពេលណាយកបាន?