មេរៀនទីបី-នៅសាលារៀន(ភាគទី១)
2013-08-29 10:20:10 cri

(qǐng)(wèn)(nín)(guì)(xìng)

សូមសួរ អ្នកត្រកូលអ្វី?

 

()(shì)()(guó)(rén)

អ្នកជាជនជាតិអី?

 

()(zhōng)(wén)(shuō)()(hěn)(hǎo)

អ្នកនិយាយភាសាចិនបានល្អណាស់។

 

()(li)()(li)

សរសើរពេកហើយ មានអ៊ីចឹងឯណា!

 

(jīn)(tiān)(wǎn)(shang)()(qǐng)()(chī)(fàn)(hǎo)(ma)

យប់នេះ ខ្ញុំអញ្ជើញអ្នកទៅញ៉ាំបាយ បានទេ?