ផែនការ​អភិវឌ្ឍន៍​ជាតិ​ ៥ ​ឆ្នាំ​ទី ​១៣​(video)
ព័ត៌មាន
• លោកស្រី​ Fu Ying អ្នកនាំពាក្យ​នៃមហាសន្និបាត​សភាតំណាងប្រជាជនទូទាំង​ប្រទេស​ចិន​បាន​ថ្លែងថា​  ​មហាសន្និបាតលើកទី​៤នៃ​សភាតំណាងប្រជាជន​ទូទាំងប្រទេស​ចិន​និតីកាល​​ទី​១២នឹង​ត្រួតពិនិត្យ​និង​អនុម័ត​ទៅលើម្រោង​ផែនការ"៥ឆ្នាំ​ទី​១៣​"
• អ្នក​ជំនាញការ​លើក​ឡើង​ថា​៖ ​អនាគត​នៃ​សេដ្ឋកិច្ច​ចិន​នៅ​តែ​មាន​សុទិដ្ឋិនិយម​
• សេដ្ឋកិច្ច​ចិន​បង្ហាញ​នូវ​សញ្ញា​សកម្ម សន្ទស្សន៍​ជំនឿ​ចិត្ត​របស់​សហគ្រាស​បាន​កើន​ឡើង​យ៉ាង​ខ្លាំង​
• ជំនឿ​ចិត្ត​របស់​សហគ្រាស​បាន​មកពី​ណា?​
• ជំនឿ​ចិត្ត​របស់​សហគ្រាស​ចិន​បាន​កើន​ឡើង​យ៉ាង​ច្រើន​នៅ​ក្នុង​ខែ​តុលា​