ភាសាខ្មែរ

ព័ត៌មាន​សំខាន់​ៗ​

ប្រព័ន្ធបម្រុងសហព័ន្ធអាមេរិកកែសម្រួលទិន្នន័យស្តីពីការព្យាករណ៍ចំពោះកំណើនសេដ្ឋកិច្ចរបស់អាមេរិកដោយបានសម្រួលបញ្ចុះការប៉ាន់ប្រមាណចំពោះអត្រាកំណើនសេដ្ឋកិច្ចឆ្នាំ ២០២៣ មកនៅត្រឹម ០,៤ ភាគរយ
2023-03-23 15:23:47cri
Share with:

    កាលពីថ្ងៃទី ២២ ខែមីនា តាមម៉ោងក្នុងតំបន់ ប្រព័ន្ធបម្រុងសហព័ន្ធអាមេរិកបានសម្រួលបញ្ចុះការប៉ាន់ប្រមាណចំពោះអត្រាកំណើននៃផលិតផលក្នុងស្រុកសរុប(GDP)នៅឆ្នាំ ២០២៣ របស់អាមេរិកមកនៅត្រឹម ០,៤ ភាគរយ ១,២ ភាគរយសម្រាប់ឆ្នាំ ២០២៤  ព្រមទាំងដំឡើងការប៉ាន់ប្រមាណចំពោះអត្រាកំណើននៃផលិតផលក្នុងស្រុកសរុប(GDP)នៅឆ្នាំ ២០២៥ របស់អាមេរិកដល់ ១,៩ ភាគរយ ។ ចំណែកការប៉ាន់ប្រមាណចំពោះអត្រាកំណើននៃផលិតផលក្នុងស្រុកសរុប(GDP)របស់អាមេរិកក្នុងរយៈពេលយូរ គឺ ១,៨ ភាគរយ ។

    លើសពីនេះទៅទៀត ប្រព័ន្ធបម្រុងសហព័ន្ធអាមេរិកបានសម្រួលបញ្ចុះការប៉ាន់ប្រមាណចំពោះអត្រាបាត់បង់ការងារនៅឆ្នាំ ២០២៣ មកនៅត្រឹម ៤,៥ ភាគរយនិង ៤,៦ ភាគរយសម្រាប់ឆ្នាំ ២០២៤ ព្រមទាំងដំឡើងការប៉ាន់ប្រមាណចំពោះអត្រាបាត់បង់ការងារនៅឆ្នាំ ២០២៥ ដល់ ៤,៦ ភាគរយ ចំណែកការប៉ាន់ប្រមាណចំពោះអត្រាបាត់បង់ការងាររយៈពេលយូរ គឺ ៤,០ ភាគរយ ៕

អ្នកបកប្រែ:魏伟
ប្លុកពិសេស