ភាសាខ្មែរ

ព័ត៌មាន​សំខាន់​ៗ​

តារាងកម្មវិធី (ម៉ោង​នៅ​ភ្នំពេញ​)
ម៉ោងភ្នំពេញ
当地时间
ម៉ោងប៉េកាំង
北京时间
ភាសា
语种
ចន្ទ
周一
អង្គារ
周二
ពុធ
周三
ព្រហ
周四
សុក្រ
周五
សៅរិ៍
周六
អាទិត្យ
周日
06:00-06:05
07:00-07:05
អង់គ្លេស
英语
ព័ត៌មានរាល់ម៉ោង Hourly News 整点新闻
06:05-06:30
07:05-07:30
អង់គ្លេស
英语
របៀបវារៈ
The Agenda
议程
សង្កេតពិភពលោក World Insight 世界观察
និយាយពីកីឡា
Sideline Story
侃体育吧
06:30-07:00
07:30-08:00
អង់គ្លេស
英语
កិច្ចប្រជុំសេដ្ឋកិច្ច
Biz Talk
财经高峰会
កិច្ចសន្ទនា Dialogue 对话
តន្ត្រីចិន
Music Talks
音悦中国
07:00-07:05
08:00-08:05
អង់គ្លេស
英语
ព័ត៌មានរាល់ម៉ោង Hourly News 整点新闻
07:05-08:00
08:05-09:00
អង់គ្លេស
英语
ពិភពលោកថ្ងៃនេះ World Today 今日
ជជែកផ្ទាល់
Chat Lounge
时事聊天室
08:00-08:05
09:00-09:05
អង់គ្លេស
英语
ព័ត៌មានរាល់ម៉ោង Hourly News 整点新闻
08:05-09:00
09:05-10:00
អង់គ្លេស
英语
កិច្ចប្រជុំតុមូល Round Table 圆桌议事
09:00-09:05
10:00-10:05
អង់គ្លេស
英语
ព័ត៌មានរាល់ម៉ោង Hourly News 整点新闻
09:05-09:30
10:05-10:30
អង់គ្លេស
英语
ពន្លឺអក្សសិល្ប៍ Alight on Literature 文学之光
09:30-10:00
10:30-11:00
អង់គ្លេស
英语
សិក្សាភាសាចិន Takeaway Chinese 随行汉语
10:00-10:05
11:00-11:05
អង់គ្លេស
英语
ព័ត៌មានរាល់ម៉ោង Hourly News 整点新闻
10:05-11:00
11:05-12:00
អង់គ្លេស
英语
ស្ពាន The Bridge 桥
11:00-11:05
12:00-12:05
អង់គ្លេស
英语
ព័ត៌មានរាល់ម៉ោង Hourly News 整点新闻
11:05-11:30
12:05-12:30
អង់គ្លេស
英语
ចូលចិត្តផតខាសន៍
Pods Plus
爱播客
ប្រធានបទក្ដៅ The Heat 热点
ចិននិងអាហ្វ្រិក
China Africa Talk
中国与非洲
11:30-12:00
12:30-13:00
អង់គ្លេស
英语
ភាសាអង់គ្លេសពិសេស Special English 慢速英语
12:00-12:05
13:00-13:05
អង់គ្លេស
英语
ព័ត៌មានរាល់ម៉ោង Hourly News 整点新闻
12:05-12:30
13:05-13:30
អង់គ្លេស
英语
របៀបវារៈ
The Agenda
议程
សង្កេតពិភពលោក World Insight 世界观察
និយាយពីកីឡា
Sideline Story
侃体育吧
12:30-13:00
13:30-14:00
អង់គ្លេស
英语
កិច្ចប្រជុំសេដ្ឋកិច្ច
Biz Talk
财经高峰会
ប្រធានបទក្ដៅ Dialogue 对话
តន្ត្រីចិន
Music Talks
音悦中国
13:00-15:00
14:00-16:00
ខ្មែរ
柬埔寨语
ការ៉ាអូខេCCFR 空中卡拉OK
15:00-16:00
16:00-17:00
ខ្មែរ
柬埔寨语
វិភាគព័ត៌មានថ្ងៃនេះ 每日时评
16:00-17:40
17:00-18:40
ខ្មែរ
柬埔寨语
១០០នាទីនៃភាសាចិន 汉语一百分
17:40-18:00
18:40-19:00
ខ្មែរ
柬埔寨语
ព័ត៌មានសំខាន់ថ្ងៃនេះ 今日要闻
18:00-20:00
19:00-21:00
ខ្មែរ
柬埔寨语
នីហាវកម្ពុជាចិន 中柬双行线
20:00-21:00
21:00-22:00
ចិនកុងងឺ
汉语普通话
ជនជាតិចិនសកល 环球华人
21:00-22:00
22:00-23:00
ចិនកុងងឺ
汉语普通话
តុមូលសមុទ្រខាងត្បូង 南海圆桌派
22:00-22:30
23:00-23:30
ចិនកុងងឺ
汉语普通话
ស្ដាប់វប្បធម៌ចិន 悦听中华
22:30-23:00
23:30-24:00
ចិនកុងងឺ
汉语普通话
ប្រលោមលោកវិទ្យុ 小说连播
23:00-23:30
次日00:00-00:30
ចិនកុងងឺ
汉语普通话
អំណានខ្លីៗ 轻阅读
23:30-24:00
次日00:30-01:00
ចិនកុងងឺ
汉语普通话
ប្រវត្តិសាស្ត្រចិន 平常记录
មិនទាន់​មានតារាងកម្មវិធី
ប្លុកពិសេស