ភាសាខ្មែរ

ព័ត៌មាន​សំខាន់​ៗ​

របៀបវារៈ​កិច្ចប្រជុំសភាទាំងពីរនាថ្ងៃទី៦ខែមីនាឆ្នាំ២០២៣៖ពិនិត្យពិភាក្សាអំពី របាយការណ៍ការងាររដ្ឋាភិបាល​សភាតំណាងប្រជាជនទូទាំងប្រទេសចិនពិនិត្យ ពិភាក្សាលើរបាយការណ៍ស្តីពីផែនការការងារនិងរបាយការណ៍ស្តីពីថវិកាជាតិ
2023-03-06 11:23:52cri
Share with:

ថ្ងៃទី៦ខែមីនាឆ្នាំ២០២៣គណៈប្រតិភូនានានៃមហាសន្និបាតលើកទី១នៃសភា

តំណាងប្រជាជនទូទាំងប្រទេសចិននីតិកាលទី១៤បានរៀបចំកិច្ចប្រជុំជាក្រមដើម្បីពិនិត្យ

ពិភាក្សាលើរបាយការណ៍ការងាររដ្ឋាភិបាលនាពេលព្រឹកនិងពិនិត្យពិភាក្សាលើរបាយការ

ណ៍និងសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីផែនការការងារព្រមនិងរបាយការណ៍និងសេចក្តីព្រាង

ច្បាប់ស្តីពីថវិកាជាតិនាពេលល្ងាច។

 

មហាសន្និបាតលើកទី១នៃសភាប្រឹក្សានយោបាយប្រជាជនទូទាំងប្រទេសចិននីតិកាលទី១៤នឹងប្រារព្ធធ្វើកិច្ចប្រជុំតាមក្រុមពេញមួយថ្ងៃក្នុងនោះមានការពិគ្រោះពិភាក្សាចំពោះ

របាយការណ៍ការងាររដ្ឋាភិបាលនាពេលព្រឹកនិងពិគ្រោះពិភាក្សាអំពីរបាយការណ៍

ការងាររដ្ឋាភិបាលរបាយការណ៍ស្តីពីផែនការការងាររបាយការណ៍ស្តីពីថវិកាជាតិនិងសេចក្តីព្រាងច្បាប់វិសោធនកម្មច្បាប់នីតិប្បញ្ញត្តិនាពេលល្ងាច៕

អ្នកបកប្រែ:张艳萍
ប្លុកពិសេស