ភាសាខ្មែរ

ព័ត៌មាន​សំខាន់​ៗ​

កិច្ចប្រជុំនៃរដ្ឋហត្ថលេខីនៃ«អនុសញ្ញាដីសើម»លើកទី១៤បានបញ្ចប់ដោយទទួលបានសមិទ្ធផលដ៏សំខាន់
2022-11-14 11:35:28cri
Share with:

ថ្ងៃទី១៣ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ២០២២បន្ទប់ពីបានបញ្ចប់នូវរបៀបវាគ្រប់ផ្នែកកិច្ចប្រជុំនៃរដ្ឋ

ហត្ថលេខីនៃ«អនុសញ្ញដីសើម»លើកទី១៤បានបញ្ចប់កិច្ចប្រជុំទទួលបានសមិទ្ធផលដ៏

សំខាន់មួយចំនួនដូចជា«សេចក្តីប្រកាសក្រុងWuhan»និង«ក្របខណ្ឌយុទ្ធសាស្រ្តស្តីពីការការពារដីសើមសកលឆ្នាំ២០២៥-ឆ្នាំ២០៣០»ជាដើម។

ក្នុងអំឡុងកិច្ចប្រជំុអង្គប្រជំុបានអនុម័តលើសេចក្តីសម្រេចចិត្តចំនួន២១ក្នុងនោះ

សេចក្តីសម្រេចចិត្តចំនួន៣ដែលរួមមាន«ការបង្កើតមជ្មណ្ឌលព្រៃកោងកាងអន្តរជាតិ»

«ការដាក់បញ្ជូលការការពារដីសើមនិងស្តារដីសើមឡើងវញទៅក្នុងយុទ្ធសាស្ត្រអភិវឌ្ឍន៍ជានិរន្តរភាពនៃប្រទេសជាតិ»និង«ការបង្កើនការការពារនិងគ្រប់គ្រងតំបន់ដីសើមខ្នាតមីក្រូនិងខ្នាតតូច»ដែលលើកឡើងដោយប្រទសចិនបានទទួលការអនុម័តដែលបានជំរុញ

យ៉ាងខ្លាំងក្លាឲ្យការងារការពារដីសើមសកលទទួលបានការអភិវឌ្ឍដោយគុណភាពខ្ពស់។

កិច្ចប្រជំុបានកំណតថាប្រទេសហ្ស៊ីមបាវ៉េនឹងរៀបចំកិច្ចប្រជុំនៃរដ្ឋហត្ថលេខនៃ«អនុ

សញ្ញាដីសើម»លើកទី១៥។បន្ទាប់ពីបិទកិច្ចប្រជំុ«អនុសញ្ញាដីសើម»បានប្រារព្ធធ្វើកិច្ច

ប្រជំុគណៈកម្មាធិការលើកទី៦១ប្រទេសចិនត្រូវជាប់ឆ្នោតជាប្រធានគណៈកម្មាធិការ

ដែលនឹងដឹកនាំដំណើរទាំងស្រុងនៃការអនុវត្តអនុសញ្ញាក្នុងរយៈពេល៣ឆ្នាំខាងមុខនេះ៕

អ្នកបកប្រែ:张艳萍
ប្លុកពិសេស