ភាសាខ្មែរ

ព័ត៌មាន​សំខាន់​ៗ​

សន្និសីទសម័យទី៣៧នៃគណៈកម្មាធិការអចិន្រ្តៃយ៍របស់សភាតំណាងប្រជាជន ទូទាំងប្រទេសចិននីតិកាលទី១៣បានប្រារព្វធ្វើកិច្ចប្រជំុពេញអង្គលើកទី៣​លោក Li Zhanshuប្រធានសភាចិនបានអញ្ជើញចូលរួមកិច្ចប្រជំុ
2022-10-29 15:05:42cri
Share with:

ថ្ងៃទី២៨ខែតុលាឆ្នាំ២០២២សន្និសីទសម័យទី៣៧នៃគណៈកម្មាធិការអចិន្រ្តៃយ៍

របស់សភាតំណាងប្រជាជនទូទាំងប្រទេសចិននីតិកាលទី១៣បានប្រារព្វធ្វើកិច្ចប្រជំុពេញអង្គលើកទី៣នៅសាលសភាប្រជាជនចិនទីក្រុងប៉េកាំង។លោកLi Zhanshu

ប្រធានសភាចិនបានអញ្ជើញចូលរួមកិច្ចប្រជំុ។

 

កិច្ចប្រជំុប្រារព្វធ្វើក្រោមអធិបតីភាពដោយលោកJi Bingxuanអនុប្រធានគណៈកម្មាធិកា

រអចិន្ត្រៃយ៍នៃសភាសមាសភាពនៃគណៈកម្មាធិការអចន្ត្រៃយ៍ចំនួន១៣០រូបបានចូល

រួមកិច្ចប្រជុំ។

អង្គប្រជុំបានពិនិត្យលើរបាយការណ៍ស្តីពីសភាពការណ៍វឌ្ឍនភាពនៃសេដ្ឋកិច្ចឌីជីថលរបាយការណ៍ស្តីពីសភាពការណ៍ការងារហិរញ្ញាវត្ថុរបាយការណ៍ស្តីពីការកាត់បន្ថយ

ដោយមានប្រសិទ្ធភាពចំពោះនិស្សមានកិច្ចកាផ្ទះច្រើនលើសលុបនិងបន្ទុកនៃការចូលការបណ្តុះបណ្តាលក្រៅម៉ោងរៀនជំរុញឲ្យសិស្សរីកលូតលាស់ដោយមានសុខភាពល្អគ្រប់

សព្វក្នុងដំណាក់កាលភារកិច្ចសិក្សាជាកតាព្វកិច្ចរបាយការណ៍ចម្រុះស្តីពីសភាពការណ៍

គ្រប់គ្រងទ្រព្យសម្បត្តិជាតិប្រចាំឆ្នាំ២០២១របាយការណ៍ត្រួតពិនិត្យនិងស្រាវជ្រាវចំពោះ

សភាពការណ៍គ្រប់គ្រងទ្រព្យសម្បត្តិជាតិរបាយការណ៍ស្តីពីសភាពការណ៍ការ

ងារនៃតុលាការកាត់ក្តីជនបរទេសរបាយការណ៍ស្តីពីការងារនៃសាលាអយ្យការ

បើកធ្វើការងារត្រួតពិនិត្យចំពោះអនីតិជននិងរបាយការណ៍ស្តីពីការត្រួតពិនិត្យសភាពការណ៍អនុវត្តនូវច្បាប់ជំរុញការស្តារនិងងភិវឌ្ឍនៅជនបទ៕

អ្នកបកប្រែ:张艳萍
ប្លុកពិសេស