ភាសាខ្មែរ

ព័ត៌មាន​សំខាន់​ៗ​

តំណាងចិនប្រឆាំងនឹងប្រទេសលោកខាងលិចរួមមានអាមេរិកជាដើមចាត់វិធានការដោយបងិ្ខតបងំ្ខឯកតោភាគីនិងខុសច្បាប់នៅក្នុងកិច្ចប្រជំុលើកទី៥១នៃកិច្ចប្រជំុក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្ស របស់អ.ស.ប.
2022-09-15 11:46:39cri
Share with:


 

ថ្ងៃទី១៤ខែកញ្ញាឆ្នាំ២០២២ក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សនៃអ.ស.ប.បានបើកធ្វើកិច្ចសន្ទនាជាមួយ

អ្នករាយការណ៍ពិសេសអំពីការចាត់វិធានការបង្ខិតបងំ្ខនិងឯកតោភាគីតំណាងចិនបានបញ្ជាក់

ថាការចាត់វិធានការដោយបងំនិងឯកតោភាគបានល្មើសយ៉ាងធ្ងន់ធរ្ងនឹងច្បាប់អន្តរជាតិអាមេរិកនិងប្រទេសលោកខាងលិចមួយចំនួនបានចាត់វិធានការបង្ខិតបង្ខំបង្ខំនិងឯកតោភាគតាមតែទំនើងចិត្តដោយយោងតាមច្បាប់ក្នុងស្រុករបស់ខ្លួននោះជាអំពើដែលយកលេស

ប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សទៅបំពានសិទ្ធិមនុស្សអ្នកដទៃសុទ្ធសាធ។មានប្រទេសមួយ

ចំនួនបានពង្រីកវិធានការបង្ខិតបង្ខំនិងឯកតោភាគីយ៉ាងគឃ្លើនរហូតដល់គាបសង្កត់ដល់រដ្ឋាភិបាលស្របច្បាប់នៃប្រទេសសាមីទៀតផងយកវិធានការដោយបបង្ខិតបងំ្ខនិងឯកតោភាគជា

ឧបករណ៍នយោបាយសម្រាប់ធ្វើវិទ្ធង្សនារដ្ឋអំណាចនៃប្រទេសដទៃដែលបានល្មើសយ៉ាង

ធ្ងន់ធ្ងរចំពោះគោលការណ៍ធម្មនុញ្ញអង្គការសហប្រជាជាតិនិងក្រមមូលដ្ឋាននៃទំនាក់ទំនង

អន្តរជាតិ៕

អ្នកបកប្រែ:张艳萍
ប្លុកពិសេស