លោក​ Ivan ​POLYAKOV​
2017-03-22 09:07:22  cri  Web Editor:Sun Lingling

លោក​ Ivan ​POLYAKOV​

ប្រធាន​ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល​នៃ​វិទ្យុស៊ែប៊ី ​រុស្ស៊ី​
ទាក់ទង​ជាមួយ​យើង​ខ្ញុំ