យើង​ខ្ញុំ​រៀបរៀង​នាទី​ចំណេះដឹង​ទូទៅ​ក្នុង​គោលបំណង​បំរើ​លោកអ្នក ផ្តល់​ចំណេះដឹងទូទៅ​សម្រាប់​លោកអ្នក​ងាយស្រួល​ក្នុង​ការ​រស់នៅ​។

        អ្នកចង់​ដឹងពី​វិស័យ​ណា​ខ្លះ ហើយ​បើ​ក្នុង​ការ​រស់​នៅ​លោក​អ្នក​បាន​ជួប​រឿង​សប្បាយ​រីករាយ​ណា​ខ្លះ​ឬ​ក៏រឿង​កង្វល់​ណា​ខ្លះ​ក៏​សូម​កុំ​ភ្លេច​ប្រាប់​យើង​ខ្ញុំ​ណា៎ ពិព្រោះ​យើង​ខ្ញុំ​ក៏​ចង់​រំលែក​សេចក្តី​រីករាយ​ឬ​ការ​មិន​សប្បាយ​ពីលោកអ្នក​ផង​ដែរ។

        ក្រៅ​ពី​នេះ​លោក​អ្នក​អាច​ឆ្លង​តាម​រយៈ​វិទ្យុ​យើង​ខ្ញុំ​នេះ​ផ្ងើពាក្យ​ជូន​ពរ​និង​សួរ​សុខទុក្ខ​ចំពោះ​ញាតិមិត្ត​លោកអ្នក​ ហើយ​ក៏​អាច​សុំ​វិទ្យុ​យើង​ខ្ញុំ​ផ្សាយ​បទ​ចំរៀង​ជូន​គេទាំងឡាយ​។​ វិទ្យុ​យើង​ខ្ញុំ​គឺ​ជាស្ពាន​សម្រាប់​ផ្សារភ្ជាប់​ទឹកចិត្ត​លោកអ្នក​ជាមួយ​ញាតិមិត្ត​ជាទីនឹករលឹក​ យើង​ខ្ញុំ​គឺ​ជា​បេសកជន​ផ្សព្វផ្សាយ​មនោសញ្ចេតនា​ញាតិមិត្ត​។