មេរៀន​ទី៣៦៤​-អំពី​ពាក្យ​តែងតែ​ប្រើប្រាស់​ក្នុង​ភាសាចិន​ ភាគទី៧៧​
2017-07-19 10:11:36  cri  Web Editor:Sun

期盼    

សង្ឃឹម ឬ រំពឹង

 

期望    

រំពឹងថា ឬ សង្ឃឹម

 

期限    

ផុតកាលបរិច្ឆេទ ឬ កាលបរិច្ឆេទ

 

期中    

ពាក់កណ្តាលឆមាស

 

欺负    

ធ្វើបាប

 

欺骗    

ឆបោក

 

欺侮    

ប្រមាថធ្វើបាប

 

欺压    

សង្កត់សង្កិន

 

欺诈    

ឆបោក

漆黑    

ខ្មៅងងឹត

ទាក់ទង​ជាមួយ​យើង​ខ្ញុំ