សកលវិទ្យាល័យ​ជីណាន់​ក្រុង​ក្វាំងចូវ​ប្រទេស​ចិន​រំលឹក​ខួប​ទី​៩០​នៃ​ការ​ស្រាវ​ជ្រាវ​ពី​អាស៊ាន​និង​ការ​ស្រាវជ្រាវ​ពី​អាណិកជន​ចិន​និង​ជន​ជាតិ​ចិន​កាន់​សញ្ជាតិ​បរទេស
2017-07-17 15:24:08  cri  Web Editor:Ma

     ថ្ងៃ​ទី​១៦​ខែ​កក្កដា ​សន្និសីទ​សិក្សា​ស្វែង​យល់​ជា​អន្តរជាតិ​ស្តីពី​ការ​រំលឹក​ខួប​ទី​៩០​នៃ​ការ​ស្រាវ​ជ្រាវ​ពី​អាស៊ាន​និង​ការ​ស្រាវជ្រាវ​ពី​អាណិកជន​ចិន​និង​ជន​ជាតិ​ចិន​កាន់​សញ្ជាតិ​បរទេស​មាន​រយៈ​ពេល​ពីរ​ថ្ងៃ​បាន​បញ្ចប់​នៅ​ទី​ក្រុង​GuangZhou​ប្រទេស​ចិន។

    សន្និសីទ​សិក្សា​ស្វែង​យល់​លើក​នេះ​នៅ​បាន​បើក​វេទិកា​ស្តីពី​អាណិកជន​ចិន​និង​ជន​ជាតិ​ចិន​កាន់​សញ្ជាតិ​បរទេស​ព្រម​ទាំង​វេទិកា​រំលឹក​ខួប​ទី​៥០​នៃ​ការ​បង្កើត​សមាគមន៍​អាស៊ាន​ផង​ដែរ។
ទាក់ទង​ជាមួយ​យើង​ខ្ញុំ