មេរៀន​ទី៣៦២​-អំពី​ពាក្យ​តែងតែ​ប្រើប្រាស់​ក្នុង​ភាសាចិន​ ភាគទី៧៥​
2017-06-27 10:16:45  cri  Web Editor:Sun

譬如    

ឧទាហរណ៍ដូចជា

 

片段    

បំណែក

 

片刻    

មួយភ្លែត

 

片面    

តែម្ខាង

 

偏爱    

ស្រឡាញ់ដោយលំអៀង

 

偏差    

ការគិតច្រឡំ ឬ ល្អៀង

 

偏大    

រាងធំបន្តិច

 

偏低    

រាងទាបបន្តិច

 

偏高    

ខ្ពស់ពេក

 

偏激    

ជ្រុលខ្លាំង

ទាក់ទង​ជាមួយ​យើង​ខ្ញុំ