មេរៀន​ទី៣៥៧​-អំពី​ពាក្យ​តែងតែ​ប្រើប្រាស់​ក្នុង​ភាសាចិន​ ភាគទី៧០​
2017-06-19 17:54:42  cri  Web Editor:Sun

拿手    

ជំនាញ ឬ ប្រសប់

 

哪边    

ខាងណា

 

哪个    

មួយណា

 

哪里    

កន្លែងណា

 

哪些    

អ្វីខ្លះ

 

内部   

ផ្ទៃក្នុង

 

内存    

មេម៉ូរី

 

内地    

តំបន់ខាងក្នុង

 

内阁    

គណៈរដ្ឋមន្ត្រី

 

内涵   

ខ្លឹមសារ

 

ទាក់ទង​ជាមួយ​យើង​ខ្ញុំ