លោក​ស៊ីជីនភីង​ប្រធានរដ្ឋ​ចិន​បាន​ត្រឡប់​មកដល់​ទីក្រុង​ប៉េកាំង​វិញ​ក្រោយ​បញ្ចប់​បំពេញ​ទស្សនកិច្ច​ផ្លូវរដ្ឋ​នៅ​ប្រទេស​កាហ្សាក់ស្ថាន​ព្រមទាំង​ចូលរួម​សន្និសីទ​កំពូល​នៃ​អង្គការសហ​ប្រតិបត្តិការ​ក្រុង​សៀងហៃ​និង​ពិធី​បា្ររពបើក​នៃ​ពិព័រណ៌​ពិភពលោក​ស្តីពី​ប្រធាន​បទ​ពិសេស​នៅ​ក្រុង​អាស្តាណា​
2017-06-11 14:38:45  cri  Web Editor:Wei
    ថៃ្ង​ទី១០​ ខែ​មិថុនា​ លោក​ស៊ីជីនភីង​ប្រធានរដ្ឋ​ចិន​បាន​ត្រឡប់​មកដល់​ទីក្រុង​ប៉េកាំង​វិញ​ក្រោយ​ពេល​បញ្ចប់​បំពេញ​ទស្សនកិច្ច​ផ្លូវរដ្ឋ​នៅ​ប្រទេស​កាហ្សាក់ស្ថាន​ព្រមទាំង​ចូលរួម​កិច្ចប្រុំ​លើ​ទី១៧​នៃ​ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល​ប្រមុខរដ្ឋ​នៃ​បណ្តាប្រទេស​ជា​សមាជិក​អង្គការសហ​ប្រតិបត្តិការ​ក្រុងសៀងហៃ​និង​ពិធីបា្ររពបើក​នៃ​ពិព័រណ៌​ពិភពលោក​ស្តីពី​ប្រធានបទ​ពិសេស​នៅ​ក្រុង​អាស្តាណា៕​
ទាក់ទង​ជាមួយ​យើង​ខ្ញុំ