ថ្ងៃ​ទី២៣​ខែ​មីនា​ លោក​ Li​ Ke​qiang ​នាយករដ្ឋមន្ត្រី​ចិន​បាន​ជួបសន្ទនា​ជាមួយ​សម្តេច​ហ៊ុនសែន​នាយករដ្ឋមន្ត្រី​ប្រទេស​កម្ពុជា​ដែល​អញ្ជើញ​មក​ចូលរួម​សន្និសីទ​អ្នក​ដឹកនាំ​ស្តីពី​កិច្ចសហប្រតិបត្តិការ​ទន្លេ​ឡានឆាង​និង​មេគង្គ​លើក​ទីមួយ​ព្រមទាំង​សន្និសីទ​ប្រចាំ​ឆ្នាំ​២០១៦​នៃ​វេទិកា​អាស៊ី​ Bo​ ao​
2016-03-24 16:12:06  cri  Web Editor:Sun Lingling
    ថ្ងៃ​ទី២៣​ខែ​មីនា​ លោក​ Li​ Ke​qiang ​នាយករដ្ឋមន្ត្រី​ចិន​បាន​ជួបសន្ទនា​ជាមួយ​សម្តេច​ហ៊ុនសែន​នាយករដ្ឋមន្ត្រី​ប្រទេស​កម្ពុជា​ដែល​អញ្ជើញ​មក​ចូលរួម​សន្និសីទ​អ្នក​ដឹកនាំ​ស្តីពី​កិច្ចសហប្រតិបត្តិការ​ទន្លេ​ឡានឆាង​និង​មេគង្គ​លើក​ទីមួយ​ព្រមទាំង​សន្និសីទ​ប្រចាំ​ឆ្នាំ​២០១៦​នៃ​វេទិកា​អាស៊ី​ Bo​ ao​។
ទាក់ទង​ជាមួយ​យើង​ខ្ញុំ