ក្រសួង​ពាណិជ្ជកម្ម​ចិន​អះអាង​ថា មិន​ចង់​មើល​ឃើញការ​វិវាទផ្នែក​សេដ្ឋកិច្ច​និង​ពាណិជ្ជកម្ម​រវាង​ចិន​និង​អាមេរិកមាន​កម្រិត​កាន់​តែ​ធ្ងន់​ធ្ងរ​នោះ​ទេ ហើយ​ក៏​បាន​ធ្វើ​ការ​ត្រៀម​រួច​ជា​ស្រេច​ហើយ​ដើម្បី​ទប់ទល់​នឹង​រឿង​គ្រប់​បែប​យ៉ាងដែល​មាន​លទ្ធភាពកើត​ឡើង

2018-05-17 15:12:53  cri  Web Editor:Zheng

 ថ្ងៃ​ទី​១៧​ខែ​ឧសភា លោក​GaoFengអ្នក​នាំ​ពាក្យ​ព័ត៌មាន​នៃ​ក្រសួង​ពាណិជ្ជកម្ម​ចិន​បាន​ថ្លែង​នៅ​ក្រុង​ប៉េកាំង​ថា សង្ឃឹម​ភាគី​ទាំង​ពីរ​ចិន​និង​អាមេរិក​អាច​ដោះ​ស្រាយជម្លោះ​និង​គ្រប់​គ្រង​ការ​ខ្វែង​គំនិត​ដោយ​សមរម្យ​តាម​រយៈការ​ពិគ្រោះ​ពិភាក្សា។​លោក​បាន​ថ្លែង​ទៀត​ថា ប្រទេស​ចិន​ មិន​ចង់​មើល​ឃើញការ​វិវាទផ្នែក​សេដ្ឋកិច្ច​និង​ពាណិជ្ជកម្ម​រវាង​ចិន​និង​អាមេរិក​មាន​កម្រិត​កាន់​តែ​ធ្ងន់​ធ្ងរនោះ​ទេ ហើយ​ក៏​បាន​ធ្វើ​ការ​ត្រៀម​រួច​ជា​ស្រេច​ហើយ​ដើម្បី​ទប់ទល់​នឹងរឿង​គ្រប់​បែប​យ៉ាងដែល​មាន​លទ្ធភាព​នឹង​កើត​ឡើង៕

 

ទាក់ទង​ជាមួយ​យើង​ខ្ញុំ