ព័ត៌មាន
• ទំនាម​ទំលាប់​នៃ​ការឆ្លង​បុណ្យ​ចូល​ឆ្នាំថ្មី​ប្រពៃណី​ចិន​របស់​ប្រជាជន​ចិន​
• អំពីថ្ងៃបុណ្យចូលឆ្នាំចិន ភាគទីមួយ​
• អំពីថ្ងៃបុណ្យចូលឆ្នាំចិន ភាគទីពីរ​