អ្នកនាង​ Po​ Po​ ជាតារា​ចម្រៀង​មីយ៉ាន់ម៉ា​
2017-12-05 17:40:08  cri  Web Editor:Sun

   អ្នកនាង​ Po​ Po​ ជាតារា​ចម្រៀង​មីយ៉ាន់ម៉ា​ ដែល​ចាប់ផ្តើម​ចូល​ប្រឡូក​ក្នុង​វិស័យ​សិល្បៈ​នៅ​ឆ្នាំ២០០៩ ​ហើយ​ចេញផ្សាយ​អាល់ប៊ុម​ទីមួយ​នៅ​ខែតុលា​ឆ្នាំ២០១២ ។

ទាក់ទង​ជាមួយ​យើង​ខ្ញុំ