ជីវប្រវត្តិ​សង្ខេប​របស់​លោក ​Wang ​Huning​
2017-10-26 18:05:12  cri  Web Editor:Sun

ជីវប្រវត្តិ​សង្ខេប​របស់​លោក ​Wang ​Huning​

   

      លោក Wang Huning ភេទ​ប្រុស ជនជាតិហាន កើតនៅខែ តុលា ឆ្នាំ ១៩៥៥ ជាអ្នកក្រុង​ Laizhou​ខេត្ត ShanDong ។ លោក​បាន​ចូលបម្រើ​ការងារ​នៅ​ខែ កុម្ភៈ ឆ្នាំ ១៩៧៧ និង​ចូល​ជា​សមាជិក​នៃ​បក្សកុម្មុយនិស្ត​ចិន​នៅ​ខែ មេសា ឆ្នាំ ១៩៨៤ ​បាន​បញ្ចប់​ការសិក្សា​ផ្នែក​នយោបាយ​អន្ដរជាតិ​នៅ​វិទ្យាស្ថាន​នយោបាយ​អន្ដរជាតិ​នៃ​សាកលវិទ្យាល័យ​Fudanទទួលបានសញ្ញាបត្រ​ថ្នាក់​អនុបណ្ឌិត​ ​បរិញ្ញាបត្រ​ផ្នែក​ច្បាប់​និង​ជា​សាស្ត្រាចារ្យ ។ 

      បច្ចុប្បន្ន លោក​មាន​តួនាទី​ជា​សមាជិកគណៈអចិន្ត្រៃយ៍​នៃ​ការិយាល័យ​នយោបាយ​នៃ​គណៈ​កម្មាធិការ​មជ្ឈិម​បក្ស លេខាធិការ​នៃ​លេខាធិការ​ដ្ឋាន​មជ្ឈិម​បក្ស​កុម្មុយនិស្តចិន ប្រធាន​​ការិយាល័យ​ស្រាវជ្រាវ​អំពី​គោលនយោបាយ​នៃ​មជ្ឈិម​បក្ស​កុម្មុយនិស្តចិន និង​ជា​ប្រធាន​ការិយាល័យ​នៃ​ក្រុម​ការងារ​ដឹក​នាំ​ការ​ធ្វើ​ឲ្យ​កំណែទម្រង់​មាន​ភាព​កាន់តែ​ស៊ីជម្រៅ​គ្រប់ជ្រុងជ្រោយ​នៃ​មជ្ឈិម​បក្ស​កុម្មុយនិស្តចិន ។ 

      ឆ្នាំ ១៩៧២ - ១៩៧៧ សិក្សា​នៅ​វគ្គបណ្តុះបណ្តាល​ភាសាបរទេស​នៃ​សាលា​កម្មាភិបាល​នៃសាកលវិទ្យាល័យ​គរុកោសល្យ​Shanghai

      ឆ្នាំ ១៩៧៧ - ១៩៧៨ ជា​កម្មាភិបាល​នៃ​មន្ទីរ​បោះពុម្ព​ក្រុង Shanghai 

      ឆ្នាំ ១៩៧៨ - ១៩៨១ ជា​និស្សិត​ថ្នាក់​អនុបណ្ឌិត​ផ្នែក​នយោបាយ​អន្ដរជាតិ​នៃ​វិទ្យាស្ថាន​នយោបាយ​អន្ដរជាតិ​នៃ​សាកលវិទ្យាល័យ​Fudan

      ឆ្នាំ ១៩៨១ - ១៩៨៩ ជា​គ្រូបង្រៀន សាស្រ្តាចារ្យរង​និង​សាស្រ្តាចារ្យ​នៃ​វិទ្យាស្ថាន​នយោបាយ​អន្ដរជាតិ​នៃ​សាកលវិទ្យាល័យ​Fudan

      ឆ្នាំ ១៩៨៩ - ១៩៩៤ ជា​ប្រធាន​ផ្នែក​ជំនាញ​នយោបាយ​អន្ដរជាតិ​នៃ​សាកលវិទ្យាល័យ​Fudan

      ឆ្នាំ ១៩៩៤ - ១៩៩៥ ជា​នាយក​វិទ្យាស្ថាន​ច្បាប់​នៃ​សាកលវិទ្យាល័យ​Fudan

      ឆ្នាំ ១៩៩៥ - ១៩៩៨ ជា​ប្រធានក្រុម​ផ្នែក​នយោបាយ​នៃ​ការិយាល័យ​ស្រាវជ្រាវ​អំពី​គោលនយោបាយ​នៃ​មជ្ឈិម​បក្ស​កុម្មុយនិស្ត​ចិន​

      ឆ្នាំ ១៩៩៨ - ២០០២ ជា​អនុប្រធាន​នៃ​ការិយាល័យ​ស្រាវជ្រាវ​អំពី​គោលនយោបាយ​នៃ​មជ្ឈិម​បក្ស​កុម្មុយនិស្ត​ចិន​

      ឆ្នាំ ២០០២ - ២០០៧ ជា​ប្រធាន​នៃ​ការិយាល័យ​ស្រាវជ្រាវ​អំពី​គោលនយោបាយ​នៃ​មជ្ឈិម​បក្ស​កុម្មុយនិស្ត​ចិន​

      ឆ្នាំ ២០០៧ - ២០១២ ជា​លេខាធិការ​នៃ​លេខាធិការ​ដ្ឋាន​មជ្ឈិម​បក្ស​កុម្មុយនិស្ត​ចិន​និង​ជា​ប្រធាន​នៃ​ការិយាល័យ​ស្រាវជ្រាវ​អំពី​គោលនយោបាយ​នៃ​មជ្ឈិម​បក្ស​កុម្មុយនិស្ត​ចិន​

      ឆ្នាំ ២០១២ - ២០១៤ ជា​សមាជិក​នៃ​ការិយាល័យនយោបាយ​មជ្ឈិមបក្សកុម្មុយនិស្ត​ចិននិង​ជា​ប្រធាន​នៃ​ការិយាល័យ​ស្រាវជ្រាវ​អំពី​គោលនយោបាយ​នៃ​មជ្ឈិម​បក្ស​កុម្មុយនិស្តចិន​

      ឆ្នាំ ២០១៤ - ២០១៧ ជា​សមាជិក​នៃ​ការិយាល័យ​នយោបាយ​មជ្ឈិម​បក្សកុម្មុយ​និស្តចិន ​ប្រធាន​ការិយាល័យ​ស្រាវជ្រាវ​អំពី​គោលនយោបាយ​នៃ​មជ្ឈិមបក្សកុម្មុយ​និស្តចិន និង​ជា​ប្រធាន​ការិយាល័យ​នៃ​ក្រុម​ការងារ​ដឹកនាំ​ការ​ធ្វើ​ឲ្យ​កំណែទម្រង់​មាន​ភាព​កាន់តែ​ស៊ីជម្រៅ​គ្រប់ជ្រុងជ្រោយ​

      ឆ្នាំ ២០១៧ - បច្ចុប្បន្ន ជា​សមាជិកគណៈអចិន្ត្រៃយ៍​នៃ​ការិយាល័យ​នយោបាយ​មជ្ឈិម​បក្ស​កុម្មុយនិស្តចិន​ លេខាធិការ​នៃ​លេខាធិការ​ដ្ឋាន​មជ្ឈិម​បក្ស​កុម្មុយនិស្តចិន ប្រធាន​ការិយាល័យ​ស្រាវជ្រាវ​អំពី​គោលនយោបាយ​នៃ​មជ្ឈិមបក្សកុម្មុយនិស្តចិន ប្រធាន​ការិយាល័យ​នៃ​ក្រុម​ការងារ​ដឹកនាំ​ការ​ធ្វើ​ឲ្យ​កំណែទម្រង់​មាន​ភាព​កាន់តែ​ស៊ីជម្រៅ​គ្រប់ជ្រុងជ្រោយ 

      ជា​សមាជិក​គណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមបក្សកុម្មុយនិស្តចិនអាណត្តិទី ១៦ ​ទី ១៧ ​ទី ១៨ ​ទី ១៩ លេខាធិការ​នៃ​លេខាធិការ​ដ្ឋាន​មជ្ឈិម​អាណត្តិទី ១៧ សមាជិកនៃការិយាល័យនយោបាយមជ្ឈិមបក្សកុម្មុយនិស្តចិន​អាណត្តិទី ១៨ សមាជិក និង​ជា​សមាជិក​អចិន្ត្រៃយ៍​និង​លេខាធិការ​នៃ​លេខាធិការ​ដ្ឋាន​នៃ​ការិយាល័យ​នយោបាយមជ្ឈិមបក្សកុម្មុយនិស្តចិន​អាណត្តិទី ១៩ ។

ទាក់ទង​ជាមួយ​យើង​ខ្ញុំ