ជីវប្រវត្តិ​សង្ខេប​របស់​លោក ​Li​ Keqiang​
2017-10-26 12:58:55  cri  Web Editor:Sun

ជីវប្រវត្តិ​សង្ខេប​របស់​លោក ​Li​ Keqiang​

    

    លោក​ Li Keqiang ​ភេទប្រុស ​ជនជាតិហាន ​កើត​នៅ​ខែ​កក្កដា​ឆ្នាំ​១៩៥៥ជាអ្នកស្រុក​Dingyuanខេត្តAnhui។លោក​បាន​ចូល​បម្រើ​ការ​ងារ​នៅ​ខែ​មីនា​ឆ្នាំ​១៩៧៤ ​និង​ចូល​ជា​សមាជិក​នៃ​បក្ស​កុម្មុយនិស្ត​ចិន​នៅ​ខែ​ឧសភា​ឆ្នាំ​១៩៧៦ ​បាន​បញ្ចប់​ការ​សិក្សាជំនាញ​សេដ្ឋសាស្រ្ត​​ផ្នែក​នីតិសាស្រ្ត​និង​សេដ្ឋសាស្រ្ត​នៃ​វិទ្យាស្ថាន​សេដ្ឋសាស្រ្ត​នៃ​សកលវិទ្យាល័យ​ប៉េកាំងទទួល​បាន​សញ្ញាប័ត្រ​ថ្នាក់​អនុបណ្ឌិត​បរិញ្ញាប័ត្រផ្នែក​នីតិសាស្រ្ត​និង​បណ្ឌិត​ផ្នែក​សេដ្ឋសាស្ត្រ

      បច្ចុប្បន្ន លោក​មាន​តួនាទី​ជា​សមាជិក​អចិន្ត្រៃយ៍​នៃ​ការិយាល័យ​នយោបាយ​មជ្ឈិម​បក្ស​កុម្មុយនិស្ត​ចិន នាយករដ្ឋមន្រ្តី​និង​ជា​លេខាធិការ​នៃ​គណៈកម្មាធិការ​បក្ស​ប្រចាំ​នៅ​ក្រុម​ប្រឹក្សា​កិច្ចការ​រដ្ឋ​ចិន។

      ឆ្នាំ​១៩៧៤–១៩៧៦ ជា​យុវជនមានចំណេះដឹងនៃ​ក្រុម​Donglingប្រចាំ​នៅសហគមន៍​Damiaoនៃ​ស្រុក​Fengyangខេត្តAnhui

      ឆ្នាំ​១៩៧៦–​១៩៧៨  ជា​លេខាធិការនៃ​សាខា​បក្ស​នៃ​ក្រុម​Damiaoប្រចាំ​នៅ​សហ​គមន៍​Damiaoនៃ​ស្រុក​Fengyangខេត្តAnhui

      ឆ្នាំ​១៩៧៨–​១៩៨២ សិក្សា​ផ្នែក​នីតិសាស្រ្ត​នៅ​សកលវិទ្យាល័យ​ប៉េកាំង ជា​អ្នក​ទទួល​ខុស​ត្រូវ​នៃ​សមាគម​និស្សិត​នៃ​សកលវិទ្យាល័យ​ប៉េកាំង

      ឆ្នាំ​១៩៨២​–​១៩៨៣ ជា​លេខាធិការនៃ​គណៈកម្មការ​ក្រុម​យុវជន​កុម្មុយ​និស្ត​និយមនៃ​សកលវិទ្យាល័យ​ប៉េកាំង និង​ជា​សមាជិក​អចិន្ត្រៃយ៍នៃក្រុម​យុវជន​កុម្មុយនិស្ត​និយម

      ឆ្នាំ​១៩៨៣​–១៩៨៣ ជា​ប្រធាន​ផ្នែក​គ្រប់​គ្រងសាលា​រៀន​នៃ​ក្រុម​យុវជន​កុម្មុយនិស្ត​និយម​ចិន​និង​ជា​អគ្គលេខាធិការ​នៃ​សហព័ន្ធ​និស្សិត​ទូទាំង​ប្រទេស​ចិន

      ឆ្នាំ​១៩៨៣​–១៩៨៥ លេខាធិការ​បម្រុងនៃ​លេខាធិការដ្ឋាននៃ​ក្រុម​យុវជន​កុម្មុយនិស្ត​និយមចិន

      ឆ្នាំ​១៩៨៥​–១៩៩៣ លេខាធិការ​នៃ​លេខាធិការដ្ឋាននៃ​ក្រុម​យុវជន​កុម្មុយ​និស្ត​និយមចិន​និង​ជា​អនុប្រធាន​នៃ​សហព័ន្ធ​យុវជន​ទូទាំង​ប្រទេស​ចិន(ពី​ខែ​កញ្ញា​ឆ្នាំ​១៩៩១​ដល់​ខែ​វិច្ឆិកា​ឆ្នាំ​១៩៩១ សិក្សា​នៅ​វគ្គ​បណ្តុះ​បណ្តាលនៃ​កម្មាភិបាល​ថ្នាក់​ខេត្ត​នៃ​សាលា​បក្ស​របស់​មជ្ឈិម)

      ឆ្នាំ​១៩៩៣​–១៩៩៨ លេខាធិការ​ទី​១​នៃ​លេខាធិការដ្ឋាននៃ​ក្រុម​យុវជន​កុម្មុយ​និស្ត​និយមចិន​និង​ជា​ប្រធាន​វិទ្យាស្ថាន​នយោបាយ​យុវជន​ប្រទេស​ចិន(ឆ្នាំ​១៩៨៨​–​ឆ្នាំ​១៩៩៤ ទទួល​សញ្ញាប័ត្រ​ថ្នាក់​អនុបណ្ឌិត​ផ្នែក​សេដ្ឋសាស្រ្ត​នៃ​វិទ្យាស្ថាន​សេដ្ឋកិច្ច​នៃ​សកលវិទ្យាល័យ​ប៉េកាំង និង​សញ្ញាប័ត្រ​បណ្ឌិត​ផ្នែក​សេដ្ឋសាស្រ្ត)

      ឆ្នាំ​១៩៩៨​–១៩៩៩ ជា​លេខាធិការ​រង​នៃ​គណៈកម្មការ​បក្ស​កុម្មុយនិស្ត​ចិន​ប្រចាំ​នៅខេត្ត​Henan និង​ជា​អភិបាល​ស្តីទី​នៃ​ខេត្តHenan

      ឆ្នាំ​១៩៩៩​–២០០២ ជា​លេខាធិការ​រង​នៃ​គណៈកម្មការ​បក្ស​កុម្មុយនិស្ត​ចិន​ប្រចាំ​នៅខេត្ត​Henan និង​ជា​អភិបាល​ខេត្តHenan

      ឆ្នាំ​២០០២​–២០០៣ ជា​លេខាធិការ​នៃ​គណៈកម្មការ​បក្ស​កុម្មុយនិស្ត​ចិន​ប្រចាំ​នៅខេត្ត​Henan និង​ជា​អភិបាល​ខេត្តHenan

      ឆ្នាំ​២០០៣​–២០០៤ ជា​លេខាធិការ​នៃ​គណៈកម្មការ​បក្ស​កុម្មុយនិស្ត​ចិន​ប្រចាំ​នៅខេត្ត​Henan និង​ជា​ប្រធាន​គណៈកម្មការ​អចិន្ត្រៃយ៍​នៃ​សភា​តំណាង​ប្រជាជន​ខេត្ត​Henan

      ឆ្នាំ​២០០៤​–​២០០៥ ជា​លេខាធិការ​នៃ​គណៈកម្មការ​​បក្ស​កុម្មុយនិស្ត​ចិន​ប្រចាំ​នៅ​ខេត្ត​Liaoning

      ឆ្នាំ​២០០៥​–២០០៧ ជា​លេខាធិការ​នៃ​គណៈកម្មការ​​បក្ស​កុម្មុយនិស្ត​ចិន​ប្រចាំ​នៅ​ខេត្ត​Liaoning និង​ជា​ប្រធាន​នៃ​គណៈកម្មការ​អចិន្ត្រៃយ៍​នៃ​សភា​តំណាង​ប្រជាជន​ខេត្ត​ Liaoning

      ឆ្នាំ​២០០៧​–​២០០៨ ជា​សមាជិក​អចិន្ត្រៃយ៍​នៃ​ការិយាល័យ​នយោបាយ​មជ្ឈិម​បក្ស​កុម្មុយនិស្ត​ចិន

      ឆ្នាំ​២០០៨​–​២០១៣ ជា​សមាជិក​អចិន្ត្រៃយ៍​នៃ​ការិយាល័យ​នយោបាយ​មជ្ឈិម​បក្ស​កុម្មុយនិស្ត​ចិន ឧបនាយក​រដ្ឋមន្រ្តី​និង​ជា​លេខាធិការ​រង​បក្ស​ប្រចាំ​នៅ​ក្រុម​ប្រឹក្សា​កិច្ច​ការ​រដ្ឋ​ចិន

      ឆ្នាំ​២០១៣​–បច្ចុប្បន្ន ជា​សមាជិក​អចិន្ត្រៃយ៍​នៃ​ការិយាល័យ​នយោបាយ​មជ្ឈិម​បក្ស​កុម្មុយនិស្ត​ចិន នាយក​រដ្ឋមន្រ្តី​និង​ជា​លេខាធិការ​បក្ស​ប្រចាំ​នៅ​ក្រុម​ប្រឹក្សា​កិច្ច​ការ​រដ្ឋ​ចិន

      លោក​លីខឺឈាង​ជា​សមាជិក​នៃ​គណៈកម្មាធិការ​មជ្ឈិមលើក​ទី​១៥ ១៦ ១៧ ១៨និង​១៩ ជា​សមាជិកនិង​សមាជិក​អចិន្ត្រៃយ៍​នៃ​ការិយាល័យ​នយោបាយ​មជ្ឈិម​បក្ស​លើក​ទី​១៧ ១៨និង​១៩ ជា​សមាជិក​នៃ​គណៈកម្មាធិការ​អចិន្ត្រៃយ៍​​នៃ​សភា​តំណាង​ប្រជាជន​ទូទាំង​ប្រទេស​ចិន​នីតិកាល​ទី​៨៕

ទាក់ទង​ជាមួយ​យើង​ខ្ញុំ