ពាណិជ្ជករចិន​នៅ​បរទេស​សម្គាល់ថា​ នឹងមាន​ឱកាស​ធ្វើពាណិជ្ជកម្ម​កាន់តែ​ច្រើន​នៅ​ប្រទេស​ចិន​ពេល​អនាគត​
2017-10-14 14:21:34  cri  Web Editor:Sun

     ៥ឆ្នាំ​កន្លង​ទៅនេះ​ ទន្ទឹមនឹង​សេដ្ឋកិច្ច​ប្រទេសចិន​រីកចម្រើន​រឹងមាំ​និង​កម្លាំង​ប្រកួតប្រជែង​នៃ​ផលិតផលចិន​ត្រូវ​លើកកម្ពស់​យ៉ាង​ឆាប់រហ័ស ​ទីផ្សារចិន​បាន​ទាក់ទាញ​ការយកចិត្ត​ទុកដាក់​កាន់តែ​ច្រើន​ឡើងៗ​ពីពាណិជ្ជករចិន​នៅ​បរទេស​ ពួកគេ​ប្រើប្រាស់​ឧត្តមភាព​ពិសេស​គ្រប់បែបយ៉ាង​ ផ្ទេរ​អាជីវកម្ម​សំខាន់ៗ​មក​ប្រទេសចិន​ដោយ​ឥតឈប់​ឈរ ។

ទាក់ទង​ជាមួយ​យើង​ខ្ញុំ