ពិព័រណ៍​បង្ហាញ​សមិទ្ធិផល​​រយៈពេល​​៥ឆ្នាំ​នៃ​ការកសាង​ប្រទេសចិន​ទ្រង់ទ្រាយធំ​បាន​បើកទូលាយ​ចំពោះ​សាធារណជន​
2017-10-13 12:51:21  cri  Web Editor:Sun

    ថ្ងៃទី២៦​ខែកញ្ញា ​ពិព័រណ៍​បង្ហាញ​សមិទ្ធិផល​​រយៈពេល​​៥ឆ្នាំ​នៃ​ការកសាង​ប្រទេសចិន​ទ្រង់ទ្រាយធំ​បាន​បើកទូលាយ​ចំពោះ​សាធារណជន​នៅ​សាលពិព័រណ៍​ប៉េកាំង ។

ទាក់ទង​ជាមួយ​យើង​ខ្ញុំ