សហគ្រាស​ដែល​ចូលក្នុង​មូលដ្ឋាន​ជាគំរូ​នៃ​ការច្នៃប្រឌិតថ្មី​ក្រុង​ Nan ​ning​ និង​ Zhong ​Guan ​Cun ​បោះជំហាន​ទៅកាន់​អាស៊ាន​ដោយ​ជោគជ័យ​
2017-10-13 12:50:21  cri  Web Editor:Sun

    លោក​ Guo​ qiang​ អគ្គនាយក​ទទួល​ខុសត្រូវ​ការដំណើរការ​មូលដ្ឋាន​ជាគំរូ​នៃ​ការច្នៃប្រឌិតថ្មី​ក្រុង​ Nan ​ning​ និង​ Zhong ​Guan ​Cun ​បាន​ថ្លែង​ទៅកាន់​អ្នកសារព័ត៌មានថា​ គោរពតាម​ការបញ្ជា​របស់​លោក​អគ្គលេខាធិការ​ស៊ីជីនភីង ​មូលដ្ឋាន​ជាគំរូ​នៃ​ការច្នៃប្រឌិតថ្មី​ក្រុង​ Nan ​ning​ និង​ Zhong ​Guan ​Cun ​បាន​ទាក់ទាញ​សហគ្រាស​ជាច្រើន​ចូលធ្វើ​អាជីវកម្ម​ក្នុង​មូលដ្ឋាន​នេះ​ដោយ​ជោគជ័យ​ ក្នុងនោះ​ មាន​សហគ្រាស​មួយចំនួន​បាន​បោះជំហាន​ទៅកាន់​តំបន់​អាស៊ាន​និង​ប្រទេស​នៅក្នុង​តំបន់​ផ្សេងទៀត​ដោយ​ជោគជ័យ​ទៀតផង ។

ទាក់ទង​ជាមួយ​យើង​ខ្ញុំ