នេះជា​ផ្លូវ​ជុំវិញ​ភ្នំ​មួយ​ដែល​​ផ្តល់​ភាពងាយស្រួល​ដល់​អ្នកភូមិ​ជិត​២០០នាក់​
2017-06-19 14:37:14  cri  Web Editor:Sun

   នេះជា​ផ្លូវ​ជុំវិញ​ភ្នំ​មួយ​ដែល​មាន​ចម្ងាយ​១​គីឡូម៉ែត្រ​កន្លះ​នៃ​ឃុំ ​ជីហឺ​ ខណ្ឌ ​ហាន់ពីន​ដែល​ផ្តល់​ភាពងាយស្រួល​ដល់​អ្នកភូមិ​ជិត​២០០នាក់ ។

ទាក់ទង​ជាមួយ​យើង​ខ្ញុំ