ក្រុមម៉ាស៊ីន​លេខ៥​នៃ​ស្ថានីយ​ចែកចាយ​អគ្គិសនី​ដើរ​ដោយ​ថាមពល​នុយគ្លេអ៊ែរ ​ហ្វូឆីង​
2017-06-19 14:35:18  cri  Web Editor:Sun

    នេះជា​ក្រុមម៉ាស៊ីន​លេខ៥​នៃ​ស្ថានីយ​ចែកចាយ​អគ្គិសនី​ដើរ​ដោយ​ថាមពល​នុយគ្លេអ៊ែរ ​ហ្វូឆីង​ ដែលជា​សំណង់គំរូ​លើ​​ពិភពលោក​នៃ​Hua​ long​ លេខមួយ​ដែលជា​បច្ចេកទេស​ចែកចាយ​អគ្គិសនី​ដើរ​ដោយ​ថាមពល​នុយគ្លេអ៊ែរ​ជំនាន់​ទីបី​ដែល​ស្រាវជ្រាវ​និង​អភិវឌ្ឍន៍​ដោយ​ប្រទេសចិន​ ។

ទាក់ទង​ជាមួយ​យើង​ខ្ញុំ