មហាសន្និបាត​លើកទី៥​​នៃ​សភាប្រឹក្សា​នយោបាយ​ប្រជាជន​ទូទាំង​ប្រទេសចិន​នីតិកាល​ទី១២​បាន​បើកធ្វើ​សន្និសីទ​អ្នកសារព័ត៌មាន​
2017-03-09 09:45:07  cri  Web Editor:Sun Lingling

    ថ្ងៃទី៩​ខែមីនា ​មហាសន្និបាត​លើកទី៥​​នៃ​សភាប្រឹក្សា​នយោបាយ​ប្រជាជន​ទូទាំង​ប្រទេសចិន​នីតិកាល​ទី១២​បាន​បើកធ្វើ​សន្និសីទ​អ្នកសារព័ត៌មាន​នៅ​មជ្ឈមណ្ឌល​ព័ត៌មាន​នៃ​មហាសន្និបាត​ទាំងពីរ​មេទីយ៉ា​ក្រុងប៉េកាំង ។

ទាក់ទង​ជាមួយ​យើង​ខ្ញុំ