ស័ព្ទ​​សំឡេង​​ផ្សាយ​​ផ្ទាល់​​អំពី​​មហាសន្និបាត​​សភា​​តំណាង​​ប្រជាជន​​ទូទាំង​​ប្រទេស​ចិន​​និតីកាល​​ទី​​១២​​
2016-03-05 08:31:06  cri  Web Editor:Zhai Qianqian

សូម​ចុច​អាសយដ្ឋាន​ដូច​ខាង​ក្រោម​នេះ​ដើម្បី​ស្តាប់​ ស័ព្ទ​សំឡេង​ផ្សាយ​ផ្ទាល់​អំពី​មហាសន្និបាត​សភា​តំណាង​ប្រជាជន​ទូទាំង​ប្រទេស​ចិន​និតីកាល​ទី ១២​

 

 

ទាក់ទង​ជាមួយ​យើង​ខ្ញុំ