លោក​Ta​ Quang​ Thang​ ប្រទេស​វៀតណាម​
2015-12-11 14:25:33  cri  Web Editor:Sun Lingling

លោក ​Ta​ Quang​ Thang​

បទ​ចម្រៀង​​៖​Water-ferns ​drift,​clouds​ float

ទាក់ទង​ជាមួយ​យើង​ខ្ញុំ