អ្នកនាំពាក្យ​នៃអង្គការ​ពាណិជ្ជកម្ម​ពិភពលោក​បានវាយតម្លៃ​យ៉ាងវិជ្ជមាន​ចំពោះ​សុន្ទរកថា​គន្លឹះដែល​លោកប្រធានរដ្ឋចិន​ស៊ីជីនភីង​បានថ្លែង​នៅវេទិកា​អាស៊ី​ក្រុងប៉អៅ​
2018-04-13 15:19:50  cri  Web Editor:Sun

ថ្ងៃទី១២​ខែមេសា​តាមម៉ោងតំបន់​ លោក ​Keith ​Rockwell ​អ្នកនាំពាក្យ​នៃអង្គការ​ពាណិជ្ជកម្ម​ពិភពលោក​បានថ្លែងនៅ​ពេលទទួល​សម្ភាសន៍ពិសេស​ពីអ្នកសារព័ត៌មាន​ថា លោក​វាយតម្លៃ​វិជ្ជមាន​ចំពោះ​វិធានការថ្មី​ស្តីពី​ការពង្រីក​ការបើក​ទូលាយ​ថែមទៀត​ក្នុងសុន្ទរកថា​គន្លឹះដែល​លោក​ប្រធានរដ្ឋចិន​បានថ្លែង​នៅវេទិកា​អាស៊ី​ក្រុងប៉អៅ ។

    លោក​ Keith ​Rockwell​ ថ្លែងថា ​លោក​យល់ឃើញថា​ សុន្ទរកថា​របស់​លោក​ស៊ីជីនភីងធ្វើ​ឲ្យមនុស្សម្នាក់​ៗសុទ្ធតែត្រូវ​លើកទឹកចិត្ត​យ៉ាងខ្លាំង​ ។ ប្រទេសចិន​បានដើរតួនាទី​សំខាន់​ណាស់​ក្នុងអង្គការ​ពាណិជ្ជកម្ម​ពិភពលោក ​ដូច្នេះហើយ​ ថ្នាក់ដឹកនាំ​របស់​ប្រទេស​សំខាន់​ដូចជា​ប្រទេសចិន​​ថ្លែងអំពី​ការនេះគឺ​លើកទឹកចិត្ត​យ៉ាងខ្លាំង​ សង្ឃឹមថា​ វិធានការ​ទាំង​នេះអាច​កែសម្រួល​ស្ថានការណ៍​បច្ចុប្បន្ននិង​ជួយដោះស្រាយ​ការវិវាទទំនាស់​រវាង​សមាជិក​សំខាន់ៗនៃ​អង្គការពាណិជ្ជកម្ម​ពិភពលោក ។
ទាក់ទង​ជាមួយ​យើង​ខ្ញុំ