លោក​ស៊ី ជីនភីង​ថ្លែង​សុន្ទរកថា​ជា​គន្លឹះ​ក្នុង​ពិធីបិទ​បញ្ចប់​មហាសន្និបាតលើក​ទី ១ នៃ​សភា​តំណាងប្រជាជន​ទូទាំង​ប្រទេសចិន​នីតិកាល​ទី ១៣
2018-03-20 10:13:54  cri  Web Editor:Zhai
លោក​ស៊ី ជីនភីង​ថ្លែង​សុន្ទរកថា​ជា​គន្លឹះ​ក្នុង​ពិធីបិទ​បញ្ចប់​មហាសន្និបាតលើក​ទី ១ នៃ​សភា​តំណាងប្រជាជន​ទូទាំង​ប្រទេសចិន​នីតិកាល​ទី ១៣ ។
ទាក់ទង​ជាមួយ​យើង​ខ្ញុំ