អ្នកនាំពាក្យ​របស់​ក្រសួង​ការ​បរទេស​ចិន​ថែ្លង​ពី​ការ​យក​កិច្ចកសាង​គំនិត​ផ្តួចផ្តើម​ខែ្សក្រវាត់​មួយ​និង​ផ្លូវមួយ​នឹង​ចម្លងចូល​ទៅក្នុង​លក្ខន្តិកៈ​បក្សថា​ បាន​បង្ហាញពី​ការ​ប្តេជ្ញាចិត្ត​និង​ទំនុក​ចិត្ត​
2017-10-27 16:46:38  cri  Web Editor:Wei
    ថៃ្ងទី​២៦​ ខែ​តុលា​ ពេល​ឆ្លើយសំនួរ​របស់​អ្នក​យកព័ត៌មាន​ក្នុង​សន្និសីទ​សារព័ត៌មាន​ជា​ប្រចាំ​នៅ​ក្រុង​ប៉េកាំង​ លោក​Gengshuang ​អ្នកនាំពាក្យ​ក្រសួង​ការ​បរទេស​ចិន​បាន​ថែ្លង​ថា​សមាជ​បក្ស​កុម្មុយ​និស្តចិន​លើកទី​១៩​បាន​អនុម័ត​សេចក្តីសម្រេចចិត្ត​នៃ​គម្រោង​ធ្វើ​វិសោធនកម្ម​លើ​លក្ខន្តិកៈ​បក្ស​កុម្មុយនិស្ត​ចិន ​នឹង​យក​ការ​ជំរុញ​កិច្ចកសាង​គំនិត​ផ្តួចផ្តើម​ខែ្ស​ក្រវាត់​មួយ​និង​ផ្លូវមួយ​ចម្លង​ចូល​ទៅក្នុង​លក្ខន្តិកៈ​បក្ស។​ប្រការ​នេះ​បាន​បង្ហាញ​យ៉ាង​ពេញលេញ​នូវ​ការ​ប្តេជ្ញាចិត្ត​និង​ទំនុកចិត្ត​នៃ​ប្រទេស​ចិន​ដែល​យកចិត្ត​ទុកដាក់​យ៉ាង​ខ្ពស់​នូវ​កិច្ចកសាងគំនិតផ្តួចផ្តើមខែ្សក្រវាត់មួយនិងផ្លូវមួយនិងជំរុញួយ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់នូវកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិនៃគំនិតផ្តួចផ្តើមខែ្សក្រវាត់មួយនិងផ្លូវមួយក្រោមការដឹកនាំនៃគណបក្សកុម្មុយនិស្តចិន៕​
ទាក់ទង​ជាមួយ​យើង​ខ្ញុំ